Technické podmínky


Úvod

Tyto technické podmínky se vztahují na osazování desek plošných spojů součástkami SMD a THD ve firmě ELO+, spol. s r. o. (dále jen Výrobce), a definují požadavky pro zadávání zakázek zadavatelem (dále jen Zákazník) do výroby. Dodržování těchto pravidel a níže uvedených norem je bezpodmínečně nutné pro dosažení maximální kvality výstupů.

Kompletní technické podmínky ve formátu PDF a normy IPC 610E lze získat zde:

                Technické podmínky                                       IPC 610E Czech

Dokumentace

Při zadávání nového výrobku je nutné předat Výrobci kompletní dokumentaci v jednom datovém balíku v elektronické podobě a v českém jazyce. V případě úprav, resp. doplňování nepřesné, resp. neúplné dokumentace Zákazníkem po předchozím předání si Výrobce vyhrazuje právo o znovu zaslání kompletní dokumentace v jednom datovém balíku. Po zahájení zpracovávání zaslané dokumentace, resp. výroby výrobku Výrobcem, již Zákazník nesmí měnit tuto dokumentaci, pokud se chce vyvarovat sankcí uvedených ve Všeobecných obchodních podmínkách.

Dokumentace musí obsahovat:

 1. Osazovací výkresy ve formátu pdf nebo jpg v čitelném provedení s vyznačením všech orientací u orientovaných součástek. Každý výkres musí
  obsahovat jméno výrobku včetně verze, určení strany, kterou zobrazuje (TOP/BOT), vyznačený obrys DPS, reference a hodnoty součástek
 2. Sumarizovanou materiálovou rozpisku, včetně povolených náhrad ve formátu xls nebo txt s vyznačením, který materiál zásobuje Zákazník
  a který Výrobce. Příklad viz příloha číslo 2.
 3. Kompletní rozpisku, která obsahuje všechny součástky včetně mechanických dílů a plošného spoje v xls nebo txt
 4. Data pro výrobu DPS s vrstvou planžet ve formátu Gerber RS 274X
 5. Data pro osazovací automaty ve formátu xls, příp. txt s oddělovači
 6. Technické výkresy pro mechanické montáže, jsou-li požadovány, ve formátu pdf, příp. dxf, jpg
 7. Popis technologických specialit a požadavků na výrobu, příp. na výrobní nebo montážní postup
 8. Pokud nejsou dodrženy stejné názvy (vč. verze) pro všechny dokumenty, příp. není jasné co který dokument obsahuje, je nutné přiložit také
  průvodní list dokumentace.

Změnové řízení

Výše uvedené zdrojové dokumenty jsou u Výrobce přetransformovány do výrobní dokumentace. Změny ve výrobní dokumentaci mohou být prováděny pouze formou změnového řízení. Při změnovém řízení musí Zákazník předat změnový protokol a všechny nové dokumenty, kterých se změna týká. Existují dva způsoby změnových řízení:

ODCHYLKA
úprava dokumentace se týká pouze aktuální výrobní zakázky. Po skončení výrobní zakázky zůstává v platnosti původní dokumentace bez odchylky


ZMĚNA
vzniká nová výrobní dokumentace. Změna vytváří novou verzi výrobku. Původní dokumentace je zachována. Zákazník musí v objednávce rozlišovat, jakou verzi výrobku požaduje vyrobit.

Podklady pro strojní osazování SMD

Pro strojní osazování je nutné předávat polohopis osazovaných součástek, tzv. osazovací data. Jsou to textové soubory obsahující popis osazovaných součástek a polohu jejich geometrického středu na DPS, viz příloha číslo 4.

Pro každou osazovanou stranu DPS se data předávají v samostatném souboru.
Formát předávaných dat je libovolný textový soubor s oddělovači, příp. xls soubor.
Název souborů musí korespondovat s dokumentací včetně strany, pro kterou jsou data určena.
Soubory mohou mít maximální délku názvu (včetně verze) 19 znaků.

Data musí obsahovat:

 1. souřadnice naváděcích bodů, které slouží k sesouhlasení DPS v osazovacím stroji
 2. referenci součástek (R1,R2, C145, D56, …)
 3. hodnotu součástek - pokud není uvedena tolerance hodnoty a hmota (například 10K_1%, 100nF_20%_X7R,…), výrobce použije
  součástku podle svého uvážení
 4. pouzdro součástek (C0805, R0402, SO16, SMA, …)
 5. souřadnice geometrického středu součástek v ose X a Y (nikoliv např. střed nožičky č.1)
 6. rotaci (natočení součástek ve stupních)
 7. informaci o jednotkách souřadného systému (mm, inch).

Pokud jsou na desce součástky, které nemají být osazeny, je nutné do osazovacích dat napsat místo hodnoty ´neosazovat´, případně neos., NA, atd.
Dále je nutné, aby hodnoty byly pojmenovány stejně. Nepřípustná je záměna velkých a malých písmen, dále nelze současně používat M1, 100N, 100nF.
Důležité je rozdělovat pouzdra u rezistorů, kondenzátorů a cívek, značením před velikostí. (R1206, C1206).
V souborech pro strojní osazování SMD nesmí být klasické součástky!!!
Maximální délka hodnoty součástky ve sloupci Hodnota je 19 znaků.
Žádné poznámky a jiné popisy než uvedené nelze přenášet do osazovacích strojů.

Podklady pro výrobu planžet

Parametry planžety pro sítotisk mají velký vliv na kvalitu produktu. Z tohoto důvodu se upřednostňuje takový postup, kdy Zákazník dodá data, a Výrobce ve své režii výrobu planžet zrealizuje. Upřednostňují se data ve formátu RS-274X (Extended Gerber).

V případě planžet dodávaných Zákazníkem musí být planžety označeny jménem Zákazníka a jménem výrobku včetně verze, pro který jsou určeny. Označení musí být provedeno neodstranitelně, například naleptáním, nebo gravírováním.
Pro větší výrobní série, kdy se předpokládá použití automatického sítotiskového stroje, je optimální rozměr plechu na šablonu 295 x 480 x 0.13mm, maximální rozměr je 434 x 567mm. Maximální šíře tiskového motivu je 390mm a maximální délka tiskového motivu je 352mm.
Pro menší výrobní série (ruční sítotisk) je maximální šíře tiskového motivu 335mm a maximální délka tiskového motivu je 350mm. Optimální rozměr tiskového motivu je 220x250mm.
Nestandardní rozměry je možné dohodnout s technologem.
Veškeré rozměry při panelizování desek plošných spojů a návrhu planžet je vhodné konzultovat s pracovníky úseku technologické přípravy výroby (TPV).

Předávaný materiál

DPS

Max. rozměry zpracovatelných desek plošných spojů jsou: pro ruční sítotisk UNIPRINT 340 x 410 mm, při nepřekročení maximálního rozměru tiskového motivu.
Max. rozměry zpracovatelných desek plošných spojů jsou: pro in line sítotisk YAMAHA 510 x 460 mm, při nepřekročení maximálního rozměru tiskového motivu.
Rozměry desek zpracovatelných v osazovacích automatech jsou od 50 x 50 mm přes 460 x 440 x 4 mm po max. 810 x 490 x 4 mm, podle výrobní linky.
Maximální šíře desek pro operaci pájení reflow je 500 mm.
Maximální rozměry desek zpracovatelných v pájecí vlně jsou 400 x 480 mm, max. výška pájené součástky-vývodu je 3,5 mm.
Maximální rozměry desek zpracovatelných v selektivní vlně jsou 508 x 508 mm, max. výška pájené součástky je max. 120 mm.
Max. rozměry zpracovatelných desek v automatickém optickém inspekčním systému Mirtec je 450x400mm.
Dodávané desky plošných spojů musí mít zajištěnou rovnoběžnost hran s přesností 0,5mm.
Nesmí být zkroucené, nebo jinak deformované, bez mechanických otřepů a uvolňujících se částí. Povrch desek musí být rovný pájitelný a pro danou technologii vhodně povrchově upravený.
Minimální vzdálenost součástek od okraje DPS je 4 mm. Pokud toto není dodrženo je nutné technologické okolí.
DPS musí obsahovat vhodné naváděcí značky pro osazovací automat a sítotisk i v případě že se jedná o multipanel. Viz příloha číslo 3.

Součástky

Zákazníkem dodávané součástky musí splňovat následující pravidla:

Balení součástek:

V případě nedodržení podmínek pro balení součástek si Výrobce vyhrazuje právo účtovat Zákazníkům vícepráce spojené se zpracováním těchto součástek.
Společně s předáváním materiálu je bezpodmínečně nutné předávat i dodací list, který obsahuje veškeré informace o předávaném materiálu včetně toho, pro jakou zakázku je určený.