Všeobecné obchodní podmínky


1. Obecné

Tyto obchodní podmínky se týkají zakázkové výroby elektroniky. Realizace výrobní zakázky probíhá na základě dále uvedených podmínek. Odlišné podmínky zákazníka mohou být aplikovány pouze s písemným souhlasem výrobce.

2. Objednávka

Výroba v ELO+, spol. s r. o. (dále jen Výrobce) probíhá pouze na základě písemné objednávky (např. e-mailem) kupujícím (dále jen Zákazník). Objednávka musí být potvrzena Výrobcem. Smlouva se považuje za uzavřenou, pokud Zákazník projeví souhlas s potvrzením objednávky nebo se k potvrzení objednávky nevyjádří do 48 hodin. Do této lhůty se nezapočítávají soboty, neděle a státní svátky.

3. Technická dokumentace Zákazníka

Výroba probíhá na základě Zákazníkem dodané dokumentace výrobku v datové formě. Zaslaný balík dat musí být kompletní a jména jednotlivých souborů se musí shodovat se jménem objednávaného výrobku. Za správnost dokumentace a případné chyby a prostoje ve výrobě vzniklé její nesprávností nese plnou odpovědnost Zákazník.
Požadavky a pravidla na formu dodané dokumentace upravují Technické podmínky.

V objednávce výroby dle dodané dokumentace jsou povoleny následující úpravy:

ODCHYLKA – dočasná úprava dokumentace, týká se pouze aktuální výrobní objednávky. Požadované odchylky od stávající dokumentace je nutné jednoznačně definovat rozdílovou dokumentací. Po provedené výrobě se odchylky ruší a pro následné objednávky téhož výrobku již neplatí.

ZMĚNA – trvalá úprava dokumentace, vedoucí ke změně názvu, většinou formou povýšení verze, a tudíž ke změně výrobku. Týká se aktuální výrobní objednávky a všech následujících. Původní dokumentace zůstává platná a může sloužit Zákazníkovi k objednávání původní verze výrobku a Výrobci k řešení reklamací a oprav původního výrobku.

Žádost o úpravu v dokumentaci musí Zákazník dodat Výrobci v písemné formě. V případě ODCHYLKY stačí rozdílová dokumentace, v případě ZMĚNY je vyžadována kompletně nová dokumentace. V jednodušších případech ZMĚNY (malý počet změn) je možné po odsouhlasení Výrobcem dodat pouze rozdílovou dokumentaci.

Z dokumentace dodané Zákazníkem si Výrobce (oddělení TPV) vytváří vlastní výrobní dokumentaci a data pro své výrobní technologie a dále potřebné hmotné prostředky, nejčastěji sítotiskové planžety nebo přípravky. Náklady na tvorbu výrobní dokumentace a výrobu těchto prostředků hradí Zákazník. Dokumentace dodaná Zákazníkem, planžety a přípravky jsou vlastnictvím Zákazníka. Výrobní dokumentace a data pro výrobní technologie jsou vlastnictvím Výrobce.

Bez souhlasu Zákazníka nesmí být dokumentace výrobku ani její části zpřístupněny třetím osobám nebo použity k jiným než sjednaným účelům. Podklady dodané Zákazníkem nesmí porušovat autorská práva třetích osob, přičemž Výrobce není povinen tuto skutečnost zjišťovat.

LIKVIDACE VÝROBNÍCH PODKLADŮ
Dokumentace dodaná Zákazníkem, výrobní dokumentace, planžety a přípravky zůstávají uloženy u Výrobce po dobu 5let, pokud není písemně dohodnuto jinak. Pokud na daný výrobek nebyla Zákazníkem podána objednávka po dobu delší než 5 let, Výrobce si vyhrazuje právo na likvidaci podkladů k danému výrobku a to tímto způsobem:

  1. Zákazník dostane e-mailem upozornění o likvidaci prostředků k danému výrobku s přílohou obsahující Zákazníkem dodanou dokumentaci v poslední aktuální podobě a následně mu budou přepravní službou nebo jiným domluveným způsobem odeslány příslušné planžety a přípravky, příp. další Zákazníkem zapůjčené věci, např. vzorky - mustry apod.
  2. Výrobce vymaže ze svých datových úložišť Zákazníkem dodanou dokumentaci daného výrobku
  3. Výrobce přesune do archivu (svého datového úložiště) výrobní dokumentaci a data v digitální podobě a provede skartaci papírové části této dokumentace.

4. Dodávka materiálu k výrobě

Materiál dodaný Zákazníkem nesmí mít prošlou lhůtu pro zpracování, musí být řádně označen, musí být mechanicky neporušen, balení musí odpovídat požadavkům výrobce součástky a musí být umístěn v nosiči vhodném pro strojní zpracování (vyjma materiálu pro výrobu prototypů).

V dodávce musí být zohledněn takzvaný technologický lom – ztráty materiálu při výrobě. O toto množství musí Zákazník dodat více materiálu, jinak vyvstává riziko, že zakázka nebude zhotovena v plném počtu. Doporučené hodnoty technologického lomu závisí na velikosti zakázky a pohybují se od 4% při zakázce na 20 kusů po 1,3% při zakázce na 1000 kusů. Zbylý materiál z výroby bude Zákazníkovi vrácen.

Zákazník nese plnou odpovědnost za důsledky ve výrobě vzniklé neúplností a nekvalitou dodaného materiálu. Jedná se zejména o úhradu nákladů vzniklých nad rámec původní zakázky a o nesoulad mezi požadovaným a skutečným výsledkem výroby.

Materiál pro výrobu může být dodán také Výrobcem. Ceny a dodací termíny tohoto materiálu jsou stanoveny na základě nabídky a poptávky, pokud není dohodnuto jinak. Výrobce nenese odpovědnost za změny cen na trhu či za změny cen způsobené změnou kurzu, ani za nedodržené dodací termíny subdodavatelem materiálu.

5. Dodací lhůta

Standardní dodací lhůta výroby je 20 pracovních dnů. Expresní termín je 8 pracovních dnů, super expresní termín je 5 pracovních dnů. Pro zakázky na výrobu prototypů, u nichž následuje sériová výroba, je standardní termín 8 až 10 pracovních dnů, dle složitosti zakázky a technologie výroby. Expresní termíny na výrobu prototypů se sjednávají individuálně. Výrobou prototypu se rozumí první objednávka nového výrobku v počtu do 5 kusů.
Výrobce si vyhrazuje právo odmítnout požadavek na expresní termín výroby.

V případě, že materiál k výrobě dodává výhradně Zákazník, dodací lhůty začínají běžet ode dne dodání kompletního materiálu a dokumentace. V ostatních případech je termín stanoven dohodou.

O konečném termínu, po dohodě se Zákazníkem, rozhoduje Výrobce. Dodávka je splněna buď jejím odevzdáním prvnímu dopravci k přepravě na místo určení nebo uložením do expedičního skladu a výzvou Zákazníkovi k jejímu vyzvednutí.

6. Odstoupení od smlouvy ze strany Výrobce

Výrobce je zproštěn smluvní povinnosti termínu dodávky v následujících případech:

- stávky, zásahy vyšší moci (i u subdodavatelů), nevyhnutelné provozní poruchy
- dodání chybné nebo nedostatečné dokumentace Zákazníkem
- dodání nedostatečného množství bezvadných součástek nebo materiálu, který má podle dohody zajistit Zákazník
- dodání materiálu v nevhodném balení nebo nedodržení smlouvy ze strany subdodavatele.

Pokud z výše uvedených důvodů bude Výrobci znemožněno plnění dodávky, je oprávněn od smlouvy odstoupit, popřípadě je možné dohodnout se Zákazníkem částečné plnění dodávky. Zákazník je v těchto případech povinen uhradit již vzniklé náklady nedokončené výroby.

7. Odstoupení od smlouvy ze strany Zákazníka

S výjimkou zákonem stanovených případů, nebo pokud není v těchto Všeobecných obchodních podmínkách uvedeno jinak, může Zákazník od smlouvy odstoupit, pouze pokud s tím Výrobce písemně souhlasil.

V případě, že Zákazník odstoupí od objednávky, nebo sníží její objem, je Výrobce oprávněn požadovat náklady vzniklé tímto krokem a dále sankci ve výši 20% ceny objednávky.

8. Prodlení dodávky

S prodlením dodávky je Výrobce povinen seznámit Zákazníka před termínem, který byl sjednán k plnění. V tomto případě může Zákazník po uplynutí přiměřené dodatečné lhůty, od smlouvy odstoupit. Tuto lhůtu musí Zákazník sám stanovit a oznámit ji Výrobci spolu se sdělením, že po jejím uplynutí Zákazník plnění odmítne. Dodatečná lhůta se začíná počítat dnem doručení písemného sdělení (e-mailem) dodatečné lhůty Výrobci.

Nárok na náhradu škody vzniklé Zákazníkovi pozdním plněním je vyloučen, pokud prodlení nastalo nezávisle na vůli Výrobce, viz čl. 6. V případě prodlení s dodávkou je Zákazník oprávněn účtovat Výrobci smluvní pokutu ve výši 0,1% z hodnoty nedodané části zakázky za každý den prodlení.

9. Cena

Ceny v nabídce a v potvrzení objednávky jsou EXW a jsou uváděny bez DPH. Příplatek za expres termín (8 pracovních dnů) činí 40% ceny zakázky ve standardním termínu, příplatek za super expres termín (5 pracovních dnů) činí 100% ceny zakázky ve standardním termínu, pokud není mezi Zákazníkem a Výrobcem dohodnuto jinak.

Do ceny zakázky se započítává i cena za technologickou přípravu výroby (TPV), tj. za tvorbu výrobní dokumentace z dodané technické dokumentace Zákazníka. Za kompletní TPV (většinou při nové zakázce) je započtena plná cena TPV. Při dílčích úpravách výrobní dokumentace (ODCHYLKA, ZMĚNA) se započítává nižší částka odpovídající daným úpravám a to v každém případě, kdy je již výrobní dokumentace zakázky zpracována nebo se právě zpracovává, ale zakázka se ještě nevyrábí.

Pokud Zákazník požaduje i dopravu zakázky, je balné, dopravné, popřípadě pojistné účtováno zvlášť.

Výrobce se zavazuje, že po uzavření smlouvy nebude dohodnuté ceny měnit. Pouze v případě vlivu, který objektivně leží mimo Výrobce a bylo by nespravedlivé na něm žádat, aby dodržel původně dohodnutou cenu, se obě strany zavazují dohodnout novou kupní cenu zvýšenou přiměřeně významu vnějšího vlivu.

10. Platba

Platba je realizována na základě písemné faktury a musí být uhrazena ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře. Obvyklá lhůta splatnosti je 14 dnů. Jiná doba splatnosti může být dohodnuta mezi Výrobcem a Zákazníkem. Za termín úhrady se považuje den, kdy byla fakturovaná částka připsána na účet Výrobce.

Výrobce může v některých případech požadovat od Zákazníka platbu předem a to zejména u objemných a dlouhodobých objednávek vyžadujících zásobování materiálu z vlastních zdrojů Výrobce, případně u Zákazníků neověřených a s opakovaně špatnou platební morálkou. Pokud nebude platba uhrazena v termínu splatnosti, bude od okamžiku splatnosti do zaplacení účtován úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení a dále náklady na zasílání upomínek ve výši 200,-Kč za jednu upomínku.

11. Dodání

Pokud není v objednávce uvedeno jinak, je Zákazník povinen převzít zakázku u Výrobce.

Zákazník může předem určit místo i způsob dodání. Pokud Zákazník požaduje zaslání zakázky, aniž by specifikoval místo a způsob dodání, je zásilka dodána do místa sídla Zákazníka přepravní službou, kterou zvolí Výrobce. Dopravné a pojištění přepravy je hrazeno Výrobcem a přefakturováno Zákazníkovi v plné výši. Pojištění během přepravy je zajišťováno ve výši hodnoty dodávky. Na žádost a náklady Zákazníka je možno pojistit zboží na částku vyšší.

Výrobce musí zabezpečit balení takovým způsobem, aby nemohlo být zboží poškozeno při dopravě známými riziky.

12. Reklamace, záruční opravy

Množstevní nedostatky a zjevné vady zboží je nutno reklamovat neprodleně po převzetí dodávky, skryté vady neprodleně od jejich zjištění. Reklamaci zboží uplatňuje Zákazník u Výrobce písemně reklamačním listem s uvedením charakteristiky vad. V případě dodání materiálu Zákazníkem Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé osazením vadných součástek nebo škody vzniklé osazením vadných DPS či nejednoznačností dodané technické dokumentace. Termín reklamace příp. opravy začíná běžet ode dne dodání kompletního náhradního materiálu dodavatelem. Zákazník je povinen uhradit náklady spojené s jeho zasláním. Pokud Zákazník vlastními silami prováděl opravy nebo jiné zásahy, při kterých došlo k dalšímu poškození dodávky nebo jiného výrobku, na tyto další škody se reklamace nevztahuje. Se všemi reklamacemi je třeba zaslat zpět i dodací list. Náklady spojené se zasláním budou Zákazníkovi uhrazeny, pokud bude závada uznána, pokud je reklamovaný výrobek bez závady, může Výrobce účtovat Zákazníkovi náklady spojené s přezkoušením a odesláním výrobku zpět.

13. Platné právo a soudní příslušnost

Všechny obchodní případy spadají pod jurisdikci České republiky.

14. Platnost

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné ode dne 1. 1. 2023.